ALGEMENE VOORWAARDEN
1 November 2023

Artikel 1 – Definities

 1. Korrel&Kruid: Korrel&Kruid, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 75103745.
 2. Klant: degene met wie Korrel&Kruid een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Korrel&Kruid en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Korrel&Kruid.
 2. Korrel&Kruid en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Korrel&Kruid en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Korrel&Kruid hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Korrel&Kruid mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Korrel&Kruid niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Artikel 4 – Monsters en modellen

Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Korrel&Kruid mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Korrel&Kruid hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Korrel&Kruid aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Korrel&Kruid mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Korrel&Kruid het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Korrel&Kruid maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Korrel&Kruid, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: het product is gebruikt het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt (zoals een pre order) of aangepast het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft het product een los tijdschrift of losse krant is de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@korrelenkruid.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Korrel&Kruid, www.korrelenkruid.nl. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Korrel&Kruid, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Korrel&Kruid heeft geretourneerd, dan zal Korrel&Kruid eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Korrel&Kruid voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 10 – Retentierecht

Korrel&Kruid kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Korrel&Kruid heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Korrel&Kruid. Korrel&Kruid is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 1. Korrel&Kruid blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Korrel&Kruid met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming. Totdat die tijd in lid 1 kan Korrel&Kruid gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. Wanneer Korrel&Kruid gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Korrel&Kruid van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 – Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij Korrel&Kruid, tenzij anders wordt afgesproken. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Korrel&Kruid zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Korrel&Kruid kan tegenwerpen.

Artikel 13 – Levertijd

De levertijden van Korrel&Kruid zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Korrel&Kruid. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Korrel&Kruid later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer Korrel&Kruid niet binnen 30 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Korrel&Kruid iets anders hebben afgesproken. Wel crediteerd korrel&kruid automatisch te bestelling als de levertijd niet van producten die in de wacht staan geleverd kunnen worden. 

Artikel 14 – Feitelijke levering

De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 – Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Korrel&Kruid schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Korrel&Kruid niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Korrel&Kruid. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Korrel&Kruid niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 – Verzekering

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Korrel&Kruid die bij de Klant aanwezig zijn 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De Klant geeft op eerste verzoek van Korrel&Kruid de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Bewaring

Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 19 – Garantie

De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. De garantie geldt niet: – in het geval van normale slijtage – voor schade ontstaan door ongevallen – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 20 – Duur overeenkomst dienst

De overeenkomst tussen Korrel&Kruid en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 21 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van . Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 22 – Vrijwaring

De Klant vrijwaart Korrel&Kruid tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Korrel&Kruid geleverde producten en/of diensten.

Artikel 23 – Klachten

De Klant moet een door Korrel&Kruid geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Korrel&Kruid daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Korrel&Kruid hiervan op de hoogte stellen. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Korrel&Kruid hierop gepast kan reageren. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Korrel&Kruid. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Korrel&Kruid andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 24 – Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Korrel&Kruid. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Korrel&Kruid ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Korrel&Kruid een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid Korrel&Kruid

Korrel&Kruid is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Wanneer Korrel&Kruid aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. Korrel&Kruid is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Wanneer Korrel&Kruid aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 27 – Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Korrel&Kruid vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 28 – Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Korrel&Kruid toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichtingen door Korrel&Kruid nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Korrel&Kruid in verzuim is. Korrel&Kruid mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Korrel&Kruid kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 29 – Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Korrel&Kruid door de Klant niet aan Korrel&Kruid kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. – computer-virussen – stakingen – overheidsmaatregelen – vervoersproblemen – slechte weersomstandigheden – werkonderbrekingen Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Korrel&Kruid 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Korrel&Kruid kan nakomen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Korrel&Kruid de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. Korrel&Kruid hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Korrel&Kruid hiervan voordeel heeft.

Artikel 30 – Wijziging overeenkomst

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Korrel&Kruid de overeenkomst aanpassen.

Artikel 31 – Wijziging algemene voorwaarden

Korrel&Kruid mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Korrel&Kruid altijd doorvoeren. Ingrijpende wijzigingen zal Korrel&Kruid zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 32 – Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Korrel&Kruid aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Korrel&Kruid. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 33 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Korrel&Kruid bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Korrel&Kruid is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Korrel&Kruid is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Korrel&Kruid, tenzij de wet iets anders bepaalt